Surat kuasa pengambilan gaji tunai

                                                    SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                                         : ............
Nomor KTP                              : xxxxxxxxxxxxxxxx
Nomor Induk Karyawan     : xxxxxx
Tempat, tanggal lahir          : Lamongan, XXXXXXXXC
Pekerjaan                                : Karyawan
Alamat                                      : .............L

Memberikan kuasa penuh kepada :

Nama                                         : ..........
Nomor Identitas                    : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir          : Lamongan, 01 Januari 1985
Pekerjaan                                : Wiraswata
Alamat                                      : ..........

Untuk mengurus dan mengambil gaji saya bulan Januari 2017, dikarenakan saya sedang sakit.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya dan segala resiko yang timbul dari pemberian wewenang ini menjadi tanggung jawab saya selaku pemberi wewenang.

                                                                          Lamongan, 11 januari 2017
Penerima Kuasa,                                         Pemberi Kuasa,

( .............)                                                                      ( ............... )

0 Response to "Surat kuasa pengambilan gaji tunai"

Posting Komentar

Cari surat